Privacy Statement

Transparantieverklaring Avics

Avics B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe  Avics B.V. omgaat met de persoonsgegevens.
Avics B.V. respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Op wie is deze transparantieverklaring van toepassing?

Deze verklaring geldt voor al onze huidige (en voormalige) klanten en leveranciers, personen of bedrijven die we benaderen of die geïnteresseerd zijn in onze artikelen, producten of diensten.
Gegevens verwerkingen verricht door Avics B.V. voor klanten haar patiënten of cliënten zijn op transparante wijze vastgelegd in overeenkomsten met betreffende organisaties en zijn geen onderdeel van deze verklaring.
Met deze transparantieverklaring willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website (www.avics.nl) bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Personen
Achternaam, voornaam, telefoonnummer (telefoon/mobiel), leveringsadres.
Bedrijven
Naam van de onderneming, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon: achternaam, voornaam, geslacht, taal, adres, afleveradres, telefoonnummer (telefoon/gsm), e-mailadres.
Bezoekers website
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren.
Contactformulier
Allereerst verstrek je aan ons je gegevens als je gebruik maakt van ons contactformulier. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houden we algemene gegevens bij over de datum van het invullen en verzenden van het contactverzoek via de contactpagina.
Cookies
Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we om onze website te verbeteren. Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en om er achter te komen hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen, plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. De gegevens worden alleen met derden gedeeld op de wijze zoals onder het kopje “Voor welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens?” wordt vermeld.
Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik van en het bezoek aan onze website en online applicaties en tools, maken wij gebruik van Google Analytics. Dit doen we doordat Google Analytics een permanente cookie op jouw computer/apparaat plaatst. Die registreert en verzamelt het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van onze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Voor welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Algemeen
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen om het contactverzoek te activeren, gebruiken wij alleen om telefonisch of via een e-mail contact met jou te kunnen opnemen.

De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van jou gebruiken we alleen voor ons zelf en voor onze eigen doeleinden. Wij delen de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen). Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen die de gegevens voor ons verwerken de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website aan ons verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien.

Door een verwerkersovereenkomst die wij met de hen hebben afgesloten is het voor hen alleen maar toegestaan om de gegevens aan ons door te zenden via hun netwerk en er verder niets anders mee te doen. Omdat daarvan echter ook gegevens worden opgeslagen op hun systemen hebben we met hen verder afgesproken dat zij die gegevens niet voor zichzelf mogen gebruiken of aan derden mogen doorgeven, tenzij ook zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contactformulier
Bij het doorzenden van het online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder Publiek B.V., die op haar beurt gebruik maakt van de servers van Yourhosting B.V. te Zwolle. Hierbij verwerken zij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en internetadres (IP-adres). Publiek B.V. verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden; zie hiervoor hun privacybeleid: https://www.publiek.com/privacy Ook Yourhosting B.V. verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacybeleid.

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden, dan ontvangen wij, Bedrijfsnaam, jouw bericht als een e-mailbericht op ons computersysteem. Voor het opslaan en het verwerken van dat bericht maken wij gebruik van de zelfde bedrijven als hiervoor genoemd en TCN Trusted Data Centers waar de hosting plaats vindt van de kantoorautomatisering van Avics B.V.. Mocht je, nadat wij contact met je hebben opgenomen, gebruik willen maken van onze diensten, dan worden er mogelijk meer gegevens van u gevraagd. Met deze aanvullende gegevens gaan we op dezelfde zorgzame manier om als met de bovengenoemde gegevens.

Nieuwsbrief
Ook bieden wij een nieuwsbrief aan waarmee wij lezers informeren over nieuws met betrekking tot privacy. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

We maken gebruik van Mailchimp/Microsoft Outlook voor het verspreiden van onze nieuwsbrief. Hierbij verzamelen we je naam en e-mailadres. Bij het verzenden van e-mails via Airmail/Mailchimp/Microsoft Outlook worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Mailchimp/Microsoft Outlook verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement.

Kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden?

Wij kunnen uw gegevens aan derden doorgeven indien dit nodig is voor het verrichten van onze diensten aan onze klanten, maar enkel op verzoek van onze klanten binnen vigerende wet- en regelgeving.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Avics B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van gegevens.

In geval van vertrouwelijke gegevens betreffende klanten en/of leveranciers, worden persoonlijke gegevens in ons systeem bewaard zonder tijdslimiet, behalve bij een officieel verzoek van de klant/leverancier om zijn/haar gegevens te wissen. In dat geval worden de persoonsgegevens geanonimiseerd maar niet verwijderd uit de database, omdat er allerlei relaties binnen de database zijn gelegd die als basis moeten kunnen worden geraadpleegd binnen Avics B.V. voor zowel interne als externe verantwoording.

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan één jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een opdracht of een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is. In ieder geval bewaren we de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. En overigens bewaren we de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen en wij zullen altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij we wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

Hoe wordt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd?

Avics B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Geheimhouding

Avics verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhouding op te leggen.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de AVG heeft u het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens zoals die bij Avics B.V. zijn vastgelegd.

Behoudens uitzonderingen door toepasbaar recht, heeft u ook het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit doen wij door uw gegevens te anonimiseren.

Als wij uw gegevens verwerken, dan heeft u op grond van de AVG een aantal rechten.  U kunt ons vragen:

welke persoonsgegevens wij van u hebben;

  • om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
  • om gegevens die wij van u hebben aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
  • om uw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
  • de verwerking van uw gegevens te beperken.

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Vragen en klachten

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de contactgegevens zoals hieronder aangegeven. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze transparantieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Avics B.V.

Contactgegevens

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy sturen aan:

Avics B.V. heeft de heer Tjeerd Canrinus aangesteld als FG. Voor vragen of advies is Tjeerd bereikbaar via 06-53833438 of t.canrinus@vivia.nl.

Schriftelijke vragen kunt u stellen, ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming

Adres: Postbus 11096, 9700 CB Groningen

Bij het vermoeden van een veiligheidsincident of zelfs datalek, adviseren wij u contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming.

Onze functionaris gegevens bescherming neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.